Vítejte jste
124592 návštěvníkem
Přihlášení
Neregistrovaný uživatel
Registrovat
Přihlašovací jméno
Heslo
Hledej
dle jména
dle kódu
v textu

Obchodni podminky

Nákupní řád společnosti Radek Šťastný Kykyryda Computers v internetovém obchodě www.pocitaceshop.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pocitaceshop.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávka se ruší.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 

3. REKLAMACE

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.pocitaceshop.cz a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese reklamace@pocitaceshop.cz
 • Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě, že zboží není vadné a nejeví známky fyzického poškození a opotřebení. (vadu nesmí způsobit zákazník (kupující) špatnou neodbornou manipulací.)

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

 • Kupující (soukromá osoba, nikoli firma s IČ) má právo podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. To neplatí v případě, že zákazník zboží přebírá osobně na pobočce (viz. článek 2b nákupního řádu). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívaní nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Zákazníkovi bude vrácena částka včetně recyklačního poplatku, bez poplatku za dopravu a bez poplatku za balné. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. (stačí emailem)
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy. (stačí emailem)

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.
 • Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 5 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat. (stačí emailem)

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí ve zněnu uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.pocitaceshop.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a nasl. Změny řádu vyhrazeny.

 

JAK ZNÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD?
Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 • Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona c. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
 • "Prodávající" je Radek Šťastný, se sídlem Molákova 21, 628 00 Brno. IČ 66589649

 • "s provozovnou KYKYRYDA COMPUTERS LIDICKÁ 44, 602 00 BRNO"

 • "Kupující" je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží objednáním zboží.

 

2. Záruční podmínky pro nové zboží.

 • Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
 • V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
 • Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem.
 • Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

 

3. Vyřízení Reklamace

 • Reklamace se uplatňují v provozovně Prodávajícího, nebo v autorizovaných servisních střediscích, pokud není ustanoveno jinak.
 • Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
 • Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, ve lhůtě stanovené Zákonem ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. Dnem uplatnění Reklamace se rozumí den, kdy bylo Zboží převzato od Kupujícího k odstranění reklamované vady.
 • Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací; na způsobu úhrady se Kupující domluví s Prodávajícím.
 • Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží, popřípadě mu zboží zašle na adresu uvedenou na Daňovém dokladu.
 • Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínů, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
 • Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při:


 • - porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  - používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
4. Závěrečná ustanovení

 • V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. Informace o uplatnění Reklamace je předána Prodávajícímu elektronickou formou - použitím reklamačního formuláře na internetových stránkách Prodávajícího, popřípadě se může Kupující domluvit s Prodávajícím na jiné formě.
 • Tento reklamační řád nabývá v účinnost 01.09.2006. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

 


 
Copyright © 2006 SLB webdesign & M.R & Deziro - všechna práva vyhrazena